Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Eriksminde, Greve

 

Ny udgave af vedtægter af 27. marts 1963 med ændringer og tilføjelser. Seneste ændring den 20. marts 2018.


§ 1.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Eriksminde. Dens hjemsted er Greve kommune. Foreningens område begrænses af følgende veje og stier: Hundige Centervej, Lillevangsvej, Skelmosevej, stien syd for Horseager, Skoleager, Eriksmindevej (fra Skoleager til Godsvej) og Godsvej.


§ 2.

Alle ejere af grunde/ejendomme herunder af stamparceller inden for det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Pligten til medlemskab gælder ikke for Greve kommune som ejer af arealer til offentligt formål.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller/ejendomme, bortfalder medlems retten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller/ejendomme indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningens bestyrelse. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb, herunder omkostninger, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Tilsvarende gælder restancer på grundlag af § 4, 6 og 7. Skifter et medlem bopæl, er vedkommende pligtig til inden 14 dage skriftligt at fremsende meddelelse til bestyrelsen om ny adresse.

  Medlemmerne er forpligtet til at betale kontingent til Grundejerforeningen. Bidrag til grundejerforeningen vedtages på hvert års ordinære generalforsamling.

Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til Grundejerforeningen er Grundejerforeningen berettiget til at opkræve gebyr og renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

I de tilfælde, hvor Grundejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem som følge af manglende betaling af fællesbidrag, skal udskrift af Grundejerforeningens regnskab og et af Grundejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Bestemmelsen kan derfor danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 6.


§ 3.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes eller grupper af medlemmers fælles interesser, herunder navnlig at forestå de opgaver, der er pålagt foreningen ved deklaration, tinglyst i forbindelse med udstykningen med Greve kommune (tidligere Greve-Kildebrønde kommune) som påtaleberettiget.

Disse opgaver omfatter anlæg og vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.


§ 4.

Medlemmerne hæfter overfor foreningens kreditorer solidarisk for foreningens forpligtelser, såfremt generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager sådan hæftelse for enkelte konkret angivne forpligtelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer samt belysning. Den solidariske hæftelse skal altid være begrænset til det dobbelte af det beløb, der pålignes den enkelte parcel/ejendom af de samlede udgifter ved anlæg eller vedligeholdelsesarbejdet.


§5.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. I budgettet tages højde for en rimelig likvid beholdning. Kontingent og andre opkrævninger pristalsregulering årligt efter forbrugerprisindekset.

Kontingentet betales halvårligt efter opkrævning og forfalder til betaling henholdsvis den 1. maj og 1. november.

Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de enkelte parceller/ejendomme for de i § 4 optagne lån eller på andet grundlag f.eks. i henhold til bestemmelserne i den § 3 nævnte deklaration.


§ 6.

Såfremt der findes beskadigelser sted af veje stier, rabatter, kantsten, overkørsler eller ledningsanlæg i forbindelse med byggeri og jord- eller gruskørsel, er den grundejer, for hvem arbejdet udføres, ansvarlig. Udbedring af de skete skader foretages for grundejerens regning. De herved afholdte udgifter vil blive opkrævet umiddelbart efter arbejdets udførelse.


§ 7.

Hvert medlem er pligtig til at vedligeholde græsrabatten på boligvejen ud for egen grund ved passende slåning af græsset. Hvert medlem er ligeledes pligtig til stedse at holde egen grund fri for ukrudt. Det påhviler hvert medlem, at vedligeholde hække, træer og anden beplantning ud til offentlige arealer, i de af hegnsloven gældende love. Dette skal være sket inden 15. juli. En klipning og fuldstændig rensning for ukrudt skal være gennemført hvert år inden den 15. maj og 15. juli. Såfremt disse bestemmelser ikke overholdes, vil arbejdet blive udført på foreningens foranledning, efter skriftlig advisering til grundejeren med 14 dages varsel. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren.


§ 8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen skal afholdes i Greve kommune. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker efter bestyrelsens valg af medie.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle i tilfælde af vedtægtsændringer med angivelse af ændringsforslagenes ordlyd, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.


§ 9.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske som beskrevet i §8.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.


§ 10.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen, derunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. En af revisorerne skal være statsautoriseret/ registreret revisor, og det samme gælder den ene af suppleanterne.
  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftlig tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest den 1. februar


§11.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme for hver parcel/ejendom vedkommende er ejer af, dog højst 10 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan repræsentere mere end 2 stemmer. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemmer, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden for en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til det fremmødte antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Greve kommune.


§12.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§13.

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne og eventuelt indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage rets skridt til forpligtelsens opfyldelse.


§14.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.

Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituere sig med næstformand og sekretær.

Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.


§15.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendig, for eksempel revisor, advokat eller kontormedhjælp.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.


§ 16.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterede bestyrelsesmedlemmer og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.


§ 17.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag skal attesteres af formanden. Udgiftsposter på mere end 5.000 kr. må ikke afholdes uden forudgående bestyrelsesbeslutning.

Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på bank-, sparekasse- eller girokonto, og kontiene skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på disse i forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 3.000 kr.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til den 31. december. Årsregnskabet forelægges bestyrelsen inden den 25. januar.

Regnskabet videre ekspederes til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal dog foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 20. februar


§ 18.

Opløsning af foreningen kan kun ske med Greve kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Greve kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område.

Kagekrummen

© Copyright 2019. All Rights Reserved